Array
(
  [0] => Array
    (
      [id] => 110773
      [prod_template] => 1
      [link] => /store/products/detail/110773
      [aff_link] => /store/p/110773/
      [ref_id] => 
      [ref_cat_id] => 
      [role_id] => 
      [has_role] => 1
      [buy_link] => /store/Basket/addToBasket/110773
      [ajax_buy_link] => /__/store/Basket/addToBasket/110773
      [download_link] => 
      [title] => اقامت کانادا
      [sub_title] => اقامت کانادا از طریق استارت آپ
      [purchase_type] => 
      [min_point] => 
      [type_id] => 111
      [type_title] => خدمات اقامت
      [description] => 

ویزای استارت آپ

  کشورکانادا تمایل دارد تا افرادی که یم توانند به عنوان کارآفرین به اقتصاد کانادا کمک کنند جذب کرده و شرکت های نوآور –استارت آپ -  را تقویت کرده و میزان اشتغال در کانادا را افزایش دهد

هر فردی که بتواند یکی از سازمان های معرفی شده توسط اداره مهاجرت کانادا را قانع کند تا در طرح خود سرمایه گذاری کنند، ویزای استارت آپ به فرد و خانواده وی تعلق خواهد گرفت که توسط این ویزا، اقامت دائم کانادا نیز اعطا می شود.

افراد خودشان  نمی توانند سرمایه گذاری شخصی کنند، مگر اینکه سازمان های ذیربط  از وی  بخواهند تا در سرمایه گذاری مشارکت داشته باشد.
این برنامه  کارافرینان مهاجر را تشویق می کند تا شرکت های خود را در کانادا ثبت کرده و فعالیت اقتصادی خود را گسترش دهند.

در صورت موفقیت در اخذ این ویزا به فرد و خانواده وابسته به وی ، ویزای اقامت دائم کانادا دریافت می کنند ،این ویزا مشروط به موفق بودن کسب و کار معرفی شده نیست و حتی در صورت عدم موفقیت ، پس از ورود به کانادا خللی در صدور اقامت دائم ایجاد نخواهد شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا اقدام ، از طریق بخش مشاوره در همین سایت و یا تماس تلفنی، زمانی را برای مشاوره حضوری تعیین کنید 

[review_description] =>

چه کسانی واجد شرایط این ویزا هستند؟

متقاضیان باید شرایط زیر را با هم داشته باشند:

1: اثبات کند که طرح تجاری یا ایده وی توسط یکی از سازمان های معرفی شده حمایت می شود. در این حالت این شرکت ها نامه ای مبنی بر پذیرفته شدن طرح تجاری به متقاضی خواهند داد.

تامین سرمایه توسط designated Canadian venture capital fund 

تامین  سرمایه توسط designated Canadian angel investor group 

تامین سرمایه در Canadian business incubator program  که مشروط به پذیرفته شدن در برنامه مه آموزشی آن هاست

 

2: مهارت در زبان انگلیسی و یا فرانسوی حداقل در سطح CLB5 ( یا آیلتس )  در تمامی چهار مهارت زبان که با یکی از آزمون های معتبر زبان اثبات شود.

3: اثبات برای تامین سرمایه کافی برای 6 ماه اول زندگی خود و خانواده در کانادا. دقت کنید که این هزینه ارتباطی با سرمایه گذاری در کشور کانادا ندارد ،سرمایه گذاری برای کسب و کار از محل سرمایه گذار و برنامه های تامین سرمایه تهیه خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاورین ما تماس بگیرید 

[gallery_type] => 0 [raw_description] => ویزای استارت آپ   کشورکانادا تمایل دارد تا افرادی که یم توانند به عنوان کارآفرین به اقتصاد کانادا کمک کنند جذب کرده و شرکت های نوآور –استارت آپ -  را تقویت کرده و میزان اشتغال در کانادا را افزایش دهد هر فردی که بتواند یکی از سازمان های معرفی شده توسط اداره مهاجرت کانادا را قانع کند تا در طرح خود سرمایه گذاری کنند، ویزای استارت آپ به فرد و خانواده وی تعلق خواهد گرفت که توسط این ویزا، اقامت دائم کانادا نیز اعطا می شود. افراد خودشان  نمی توانند سرمایه گذاری شخصی کنند، مگر اینکه سازمان های ذیربط  از وی  بخواهند تا در سرمایه گذاری مشارکت داشته باشد. این برنامه  کارافرینان مهاجر را تشویق می کند تا شرکت های خود را در کانادا ثبت کرده و فعالیت اقتصادی خود را گسترش دهند. در صورت موفقیت در اخذ این ویزا به فرد و خانواده وابسته به وی ، ویزای اقامت دائم کانادا دریافت می کنند ،این ویزا مشروط به موفق بودن کسب و کار معرفی شده نیست و حتی در صورت عدم موفقیت ، پس از ورود به کانادا خللی در صدور اقامت دائم ایجاد نخواهد شد. برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا اقدام ، از طریق بخش مشاوره در همین سایت و یا تماس تلفنی، زمانی را برای مشاوره حضوری تعیین کنید  [price] => رایگان [aux_price] => 0 [Prod_Net_Price] => [Prod_Gross_Net_Price] => [Prod_Vat] => [Brand_Title] => [availability_onhand] => 0.000 [capacity_onhand] => 0.000 [price_gross] => 0 [price_discount] => 0 [priceGrossWithoutFormat] => [Prod_Max_Request_Count] => 1000 [priceWithoutFormat] => 0 [priceWithoutFormat2] => 0 [aux_1] => [aux_2] => [Is_Package] => 0 [file_attach] => [file_title] => [image] => http://visaonline.ir/files/80713/Product_Image/img_1607432681.png [rate] => 0 [available] => 1 [onhand] => 0 [voted] => 0 [download] => 0 [sales] => 0 [reshare] => 0 [like] => 0 [view] => 136 [is_liked] => [review] => چه کسانی واجد شرایط این ویزا هستند؟ متقاضیان باید شرایط زیر را با هم داشته باشند: 1: اثبات کند که طرح تجاری یا ایده وی توسط یکی از سازمان های معرفی شده حمایت می شود. در این حالت این شرکت ها نامه ای مبنی بر پذیرفته شدن طرح تجاری به متقاضی خواهند داد. تامین سرمایه توسط designated Canadian venture capital fund  تامین  سرمایه توسط designated Canadian angel investor group  تامین سرمایه در Canadian business incubator program  که مشروط به پذیرفته شدن در برنامه مه آموزشی آن هاست   2: مهارت در زبان انگلیسی و یا فرانسوی حداقل در سطح CLB5 ( یا آیلتس )  در تمامی چهار مهارت زبان که با یکی از آزمون های معتبر زبان اثبات شود. 3: اثبات برای تامین سرمایه کافی برای 6 ماه اول زندگی خود و خانواده در کانادا. دقت کنید که این هزینه ارتباطی با سرمایه گذاری در کشور کانادا ندارد ،سرمایه گذاری برای کسب و کار از محل سرمایه گذار و برنامه های تامین سرمایه تهیه خواهد شد. برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاورین ما تماس بگیرید  [expire] => [weight] => [unit_title] => [dislike] => 0 [prod_code] => [lead_time] => [drive] => [attrib_tags] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [tags] => Array ( [Result] => Array ( [0] => Array ( [id] => 53872 [link] => /store/tags/search/53872 [title] => کانادا ) [1] => Array ( [id] => 54049 [link] => /store/tags/search/54049 [title] => خدمات اقامت ) [2] => Array ( [id] => 54050 [link] => /store/tags/search/54050 [title] => اقامت از طریق سرمایه گذاری ) [3] => Array ( [id] => 54051 [link] => /store/tags/search/54051 [title] => اقامت از طریق کارآفرینی ) [4] => Array ( [id] => 54068 [link] => /store/tags/search/54068 [title] => کشور (‌مهاجرت و اقامت )‌ ) ) ) [attributes] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [assoc_attributes] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [gallery] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [comments] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [total_comments] => 0 [my_comment] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [evaluations] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [producer] => Array ( [id] => [title] => ) [create_date] => 1399/09/19 [Is_Bulk] => 0 [Packing_Weight] => [orgs] => Array ( [0] => Array ( [Org_Product_ID_PK] => 38287 [Org_ID_FK] => 5332 [Gen_Prod_ID_FK] => 110773 [Org_Title] => تعطیلات رویایی [Org_priority] => 1 [Org_Prod_Role] => 3 [Org_Supplier_Role] => 1 [Status] => 1 [Can_Edit_Prod] => [Can_sale_Prod] => [Avg_price] => [Min_Price] => [Max_price] => [Lead_Time] => 1 [Lot_Size] => 1 [Internal_Prod_Code] => [Capacity] => 0.000 [Max_Order] => 1000 [Min_Order] => 1 [Prod_Price] => 0 [Tax_Price] => 0 [Gross_Tax_Price] => 0.000 [Prod_Gross_Price] => 0 [Aux_Price] => 0.000 [Unit_Title] => ) ) [group] => Array ( [id] => [title] => ) [create_time] => 15:45 [create_ago] => 1399/09/19 15:45 [dashboard] => Array ( ) [isSpecialOffer] => 0 [TagsAndArribs] => Array ( [tags] => Array ( [0] => Array ( [id] => 0 [title] => [label] => [group] => [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 53872 [tag_name] => کانادا [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [1] => Array ( [tag_id] => 54049 [tag_name] => خدمات اقامت [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [tag_id] => 54050 [tag_name] => اقامت از طریق سرمایه گذاری [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [tag_id] => 54051 [tag_name] => اقامت از طریق کارآفرینی [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [4] => Array ( [tag_id] => 54068 [tag_name] => کشور (‌مهاجرت و اقامت )‌ [parent_name] => [parent_id] => 0 ) ) ) ) [attributes] => Array ( ) ) [Prod_Tags] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 53872 [tag_name] => کانادا [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [1] => Array ( [tag_id] => 54049 [tag_name] => خدمات اقامت [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [tag_id] => 54050 [tag_name] => اقامت از طریق سرمایه گذاری [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [tag_id] => 54051 [tag_name] => اقامت از طریق کارآفرینی [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [4] => Array ( [tag_id] => 54068 [tag_name] => کشور (‌مهاجرت و اقامت )‌ [parent_name] => [parent_id] => 0 ) ) [image_info] => Array ( [width] => 183 [height] => 183 ) [image_resize] => /tmp/images/7eaffc72a4be372e6cf6867a8147ca22.png [image_thumb] => /tmp/images/f033537a76cc971eac764c7ade9f8227.png ) [1] => Array ( [id] => 110774 [prod_template] => 1 [link] => /store/products/detail/110774 [aff_link] => /store/p/110774/ [ref_id] => [ref_cat_id] => [role_id] => [has_role] => 1 [buy_link] => /store/Basket/addToBasket/110774 [ajax_buy_link] => /__/store/Basket/addToBasket/110774 [download_link] => [title] => اقامت کانادا [sub_title] => اقامت کانادا از طریق AIP [purchase_type] => [min_point] => [type_id] => 111 [type_title] => خدمات اقامت [description] =>

 

استان‌های کانادای آتلانتیک ، یعنی، نیوفاند لند و لابرادور، جزیره پرنس ادوارد، نوا اسکوشیا و نیوبرانزویک، در طی 20 سال اخیر، شاهد 4 برابر افزایش حجم مهاجرت بودند.

 

بین سال‌های 2011 تا 2016، کانادای آتلانتیک، دچار رشد ضعیف جمعیت بود. این موضوع تا حدودی به مشکل کمبود حجم مهاجرت در منطقه مربوط می‌شد. رشد جمعیت برای ارتقاء رشد اقتصادی و حفظ سطح رفاه زندگی در کانادای آتلانتیک امری ضروری و مهم است. با شناخت این مشکل، چهار استان آتلانتیک، یعنی نیوفاندلند و لابرادور، جزیره پرنس ادوارد، نوا اسکوشیا و نیوبرانزویک، تلاش‌های چشمگیری برای استقبال از مهاجران و حفظ مهاجرت در منطقه کردند. این تلاش‌ها در حال حاضر به ثمر رسیده است، زیرا این منطقه اخیراً به لطف مهاجرت، شاهد رشد بالایی از جمعیت بوده است.

[review_description] =>

AIP و PNP دو عامل اصلی در رشد مهاجرت

درست مانند ساسکاچوان و منیتوبا، کانادای آتلانتیک نیز به برنامه انتخاب استانی (PNP) برای افزایش سطح مهاجرت، متکی است. یکی دیگر از فاکتورهای موفقیت حفظ مهاجران در این منطقه است. در حالی که نرخ حفظ مهاجران کانادای آتلانتیک نسبت به کل کشور بسیار پایین است، شواهد اخیر افزایش نرخ حفظ جمعیت را نشان می‌دهد.

حفظ جمعیت در این منطقه برای رشد مثبت جمعیت و دستیابی به اهداف اقتصادی، بسیار با اهمیت است. جذب و حفظ مهاجران بیشتر به معنای جذب شهروندان کانادایی بیشتر و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی و خصوص است.

به طور قطع می‌توان انتظار داشت که وضعیت منطقه آتلانتیک با ارائه فرضت‌های شغلی به مهاجران از طریق برنامه‌های AIP و PNP رو به پیشرفت و بهبود خواهد بود.

 متقاضیان مهاجرت از طریق این برنامه باید ابتدا نسبت به اخذ یک پیشنهاد کار از سوی یکی از کارفرمایان مستقر در همین منظقه اقدام کنند و سپس برای مهاجرت # اقادامات لازم را انجام دهند

لیست مشاغل مورد نیاز این برنامه مهاجرتی همواره در حال تکمیل می باشد، برای اطلاع از مشاغل می توانید با ما تماس بگیرید 

[gallery_type] => 0 [raw_description] =>   استان‌های کانادای آتلانتیک ، یعنی، نیوفاند لند و لابرادور، جزیره پرنس ادوارد، نوا اسکوشیا و نیوبرانزویک، در طی 20 سال اخیر، شاهد 4 برابر افزایش حجم مهاجرت بودند.   بین سال‌های 2011 تا 2016، کانادای آتلانتیک، دچار رشد ضعیف جمعیت بود. این موضوع تا حدودی به مشکل کمبود حجم مهاجرت در منطقه مربوط می‌شد. رشد جمعیت برای ارتقاء رشد اقتصادی و حفظ سطح رفاه زندگی در کانادای آتلانتیک امری ضروری و مهم است. با شناخت این مشکل، چهار استان آتلانتیک، یعنی نیوفاندلند و لابرادور، جزیره پرنس ادوارد، نوا اسکوشیا و نیوبرانزویک، تلاش‌های چشمگیری برای استقبال از مهاجران و حفظ مهاجرت در منطقه کردند. این تلاش‌ها در حال حاضر به ثمر رسیده است، زیرا این منطقه اخیراً به لطف مهاجرت، شاهد رشد بالایی از جمعیت بوده است. [price] => رایگان [aux_price] => 0 [Prod_Net_Price] => [Prod_Gross_Net_Price] => [Prod_Vat] => [Brand_Title] => [availability_onhand] => 0.000 [capacity_onhand] => 0.000 [price_gross] => 0 [price_discount] => 0 [priceGrossWithoutFormat] => [Prod_Max_Request_Count] => 1000 [priceWithoutFormat] => 0 [priceWithoutFormat2] => 0 [aux_1] => [aux_2] => [Is_Package] => 0 [file_attach] => [file_title] => [image] => http://visaonline.ir/files/80713/Product_Image/img_1607433417.png [rate] => 0 [available] => 1 [onhand] => 0 [voted] => 0 [download] => 0 [sales] => 0 [reshare] => 0 [like] => 0 [view] => 147 [is_liked] => [review] => AIP و PNP دو عامل اصلی در رشد مهاجرت درست مانند ساسکاچوان و منیتوبا، کانادای آتلانتیک نیز به برنامه انتخاب استانی (PNP) برای افزایش سطح مهاجرت، متکی است. یکی دیگر از فاکتورهای موفقیت حفظ مهاجران در این منطقه است. در حالی که نرخ حفظ مهاجران کانادای آتلانتیک نسبت به کل کشور بسیار پایین است، شواهد اخیر افزایش نرخ حفظ جمعیت را نشان می‌دهد. حفظ جمعیت در این منطقه برای رشد مثبت جمعیت و دستیابی به اهداف اقتصادی، بسیار با اهمیت است. جذب و حفظ مهاجران بیشتر به معنای جذب شهروندان کانادایی بیشتر و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی و خصوص است. به طور قطع می‌توان انتظار داشت که وضعیت منطقه آتلانتیک با ارائه فرضت‌های شغلی به مهاجران از طریق برنامه‌های AIP و PNP رو به پیشرفت و بهبود خواهد بود.  متقاضیان مهاجرت از طریق این برنامه باید ابتدا نسبت به اخذ یک پیشنهاد کار از سوی یکی از کارفرمایان مستقر در همین منظقه اقدام کنند و سپس برای مهاجرت # اقادامات لازم را انجام دهند لیست مشاغل مورد نیاز این برنامه مهاجرتی همواره در حال تکمیل می باشد، برای اطلاع از مشاغل می توانید با ما تماس بگیرید  [expire] => [weight] => [unit_title] => [dislike] => 0 [prod_code] => [lead_time] => [drive] => [attrib_tags] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [tags] => Array ( [Result] => Array ( [0] => Array ( [id] => 53872 [link] => /store/tags/search/53872 [title] => کانادا ) [1] => Array ( [id] => 54049 [link] => /store/tags/search/54049 [title] => خدمات اقامت ) [2] => Array ( [id] => 54051 [link] => /store/tags/search/54051 [title] => اقامت از طریق کارآفرینی ) [3] => Array ( [id] => 54052 [link] => /store/tags/search/54052 [title] => اقامت از طریق تخصص ) ) ) [attributes] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [assoc_attributes] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [gallery] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [comments] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [total_comments] => 0 [my_comment] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [evaluations] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [producer] => Array ( [id] => [title] => ) [create_date] => 1399/10/02 [Is_Bulk] => 0 [Packing_Weight] => [orgs] => Array ( [0] => Array ( [Org_Product_ID_PK] => 38292 [Org_ID_FK] => 5332 [Gen_Prod_ID_FK] => 110774 [Org_Title] => تعطیلات رویایی [Org_priority] => 1 [Org_Prod_Role] => 3 [Org_Supplier_Role] => 1 [Status] => 1 [Can_Edit_Prod] => [Can_sale_Prod] => [Avg_price] => [Min_Price] => [Max_price] => [Lead_Time] => 1 [Lot_Size] => 1 [Internal_Prod_Code] => [Capacity] => 0.000 [Max_Order] => 1000 [Min_Order] => 1 [Prod_Price] => 0 [Tax_Price] => 0 [Gross_Tax_Price] => 0.000 [Prod_Gross_Price] => 0 [Aux_Price] => 0.000 [Unit_Title] => ) ) [group] => Array ( [id] => [title] => ) [create_time] => 13:40 [create_ago] => 1399/10/02 13:40 [dashboard] => Array ( ) [isSpecialOffer] => 0 [TagsAndArribs] => Array ( [tags] => Array ( [0] => Array ( [id] => 0 [title] => [label] => [group] => [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 53872 [tag_name] => کانادا [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [1] => Array ( [tag_id] => 54049 [tag_name] => خدمات اقامت [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [tag_id] => 54051 [tag_name] => اقامت از طریق کارآفرینی [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [tag_id] => 54052 [tag_name] => اقامت از طریق تخصص [parent_name] => [parent_id] => 0 ) ) ) ) [attributes] => Array ( ) ) [Prod_Tags] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 53872 [tag_name] => کانادا [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [1] => Array ( [tag_id] => 54049 [tag_name] => خدمات اقامت [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [tag_id] => 54051 [tag_name] => اقامت از طریق کارآفرینی [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [tag_id] => 54052 [tag_name] => اقامت از طریق تخصص [parent_name] => [parent_id] => 0 ) ) [image_info] => Array ( [width] => 490 [height] => 490 ) [image_resize] => /tmp/images/668345251ec43e441c9c859e87d7fa45.png [image_thumb] => /tmp/images/a004004f42e815f8e2cd1d59ef75c85b.png ) [2] => Array ( [id] => 110775 [prod_template] => 1 [link] => /store/products/detail/110775 [aff_link] => /store/p/110775/ [ref_id] => [ref_cat_id] => [role_id] => [has_role] => 1 [buy_link] => /store/Basket/addToBasket/110775 [ajax_buy_link] => /__/store/Basket/addToBasket/110775 [download_link] => [title] => اقامت کانادا [sub_title] => اقامت کانادا از طریق skilled worker [purchase_type] => [min_point] => [type_id] => 111 [type_title] => خدمات اقامت [description] =>

برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا اقدام ، از طریق بخش مشاوره در همین سایت و یا تماس تلفنی، زمانی را برای مشاوره حضوری تعیین کنید 

[review_description] => [gallery_type] => 0 [raw_description] => برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا اقدام ، از طریق بخش مشاوره در همین سایت و یا تماس تلفنی، زمانی را برای مشاوره حضوری تعیین کنید  [price] => رایگان [aux_price] => 0 [Prod_Net_Price] => [Prod_Gross_Net_Price] => [Prod_Vat] => [Brand_Title] => [availability_onhand] => 0.000 [capacity_onhand] => 0.000 [price_gross] => 0 [price_discount] => 0 [priceGrossWithoutFormat] => [Prod_Max_Request_Count] => 1000 [priceWithoutFormat] => 0 [priceWithoutFormat2] => 0 [aux_1] => [aux_2] => [Is_Package] => 0 [file_attach] => [file_title] => [image] => http://visaonline.ir/files/80713/Product_Image/img_1607433683.png [rate] => 0 [available] => 1 [onhand] => 0 [voted] => 0 [download] => 0 [sales] => 0 [reshare] => 0 [like] => 0 [view] => 129 [is_liked] => [review] => [expire] => [weight] => [unit_title] => [dislike] => 0 [prod_code] => [lead_time] => [drive] => [attrib_tags] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [tags] => Array ( [Result] => Array ( [0] => Array ( [id] => 53872 [link] => /store/tags/search/53872 [title] => کانادا ) [1] => Array ( [id] => 54049 [link] => /store/tags/search/54049 [title] => خدمات اقامت ) [2] => Array ( [id] => 54051 [link] => /store/tags/search/54051 [title] => اقامت از طریق کارآفرینی ) [3] => Array ( [id] => 54052 [link] => /store/tags/search/54052 [title] => اقامت از طریق تخصص ) [4] => Array ( [id] => 54068 [link] => /store/tags/search/54068 [title] => کشور (‌مهاجرت و اقامت )‌ ) ) ) [attributes] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [assoc_attributes] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [gallery] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [comments] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [total_comments] => 0 [my_comment] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [evaluations] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [producer] => Array ( [id] => [title] => ) [create_date] => 1399/09/19 [Is_Bulk] => 0 [Packing_Weight] => [orgs] => Array ( [0] => Array ( [Org_Product_ID_PK] => 38291 [Org_ID_FK] => 5332 [Gen_Prod_ID_FK] => 110775 [Org_Title] => تعطیلات رویایی [Org_priority] => 1 [Org_Prod_Role] => 3 [Org_Supplier_Role] => 1 [Status] => 1 [Can_Edit_Prod] => [Can_sale_Prod] => [Avg_price] => [Min_Price] => [Max_price] => [Lead_Time] => 1 [Lot_Size] => 1 [Internal_Prod_Code] => [Capacity] => 0.000 [Max_Order] => 1000 [Min_Order] => 1 [Prod_Price] => 0 [Tax_Price] => 0 [Gross_Tax_Price] => 0.000 [Prod_Gross_Price] => 0 [Aux_Price] => 0.000 [Unit_Title] => ) ) [group] => Array ( [id] => [title] => ) [create_time] => 15:48 [create_ago] => 1399/09/19 15:48 [dashboard] => Array ( ) [isSpecialOffer] => 0 [TagsAndArribs] => Array ( [tags] => Array ( [0] => Array ( [id] => 0 [title] => [label] => [group] => [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 53872 [tag_name] => کانادا [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [1] => Array ( [tag_id] => 54049 [tag_name] => خدمات اقامت [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [tag_id] => 54051 [tag_name] => اقامت از طریق کارآفرینی [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [tag_id] => 54052 [tag_name] => اقامت از طریق تخصص [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [4] => Array ( [tag_id] => 54068 [tag_name] => کشور (‌مهاجرت و اقامت )‌ [parent_name] => [parent_id] => 0 ) ) ) ) [attributes] => Array ( ) ) [Prod_Tags] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 53872 [tag_name] => کانادا [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [1] => Array ( [tag_id] => 54049 [tag_name] => خدمات اقامت [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [tag_id] => 54051 [tag_name] => اقامت از طریق کارآفرینی [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [tag_id] => 54052 [tag_name] => اقامت از طریق تخصص [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [4] => Array ( [tag_id] => 54068 [tag_name] => کشور (‌مهاجرت و اقامت )‌ [parent_name] => [parent_id] => 0 ) ) [image_info] => Array ( [width] => 212 [height] => 212 ) [image_resize] => /tmp/images/7f16489987caeaff957c9588578e28cd.png [image_thumb] => /tmp/images/b6e4362adc3c798959f35dd0522f4f9a.png ) [3] => Array ( [id] => 110776 [prod_template] => 1 [link] => /store/products/detail/110776 [aff_link] => /store/p/110776/ [ref_id] => [ref_cat_id] => [role_id] => [has_role] => 1 [buy_link] => /store/Basket/addToBasket/110776 [ajax_buy_link] => /__/store/Basket/addToBasket/110776 [download_link] => [title] => اقامت کانادا [sub_title] => اقامت کانادا از طریق self employed [purchase_type] => [min_point] => [type_id] => 111 [type_title] => خدمات اقامت [description] =>

  

برنامه افراد خود اشتغال کانادا کسانی را شامل می شود که سابقه ای مرتبط با فعالیت های ورزشی، فرهنگی و هنری دارند. متقاضیان باید قصد و توانایی ایجاد کسب و کاری را داشته باشند که حداقل برای خود آن ها اشتغال ایجاد کند. همچنین، متقاضیان باید همکاری قابل توجهی در فعالیت های فرهنگی ، هنری یا ورزشی داشته باشند.

[review_description] =>

برنامه خوداشتغالی فدرال کانادا

سیستم مهاجرت کانادا هم پذیرای فرهنگ‌های مختلف است. قانون مهاجرت کانادا یکی از اهداف این قانون را «توسعه و تقویت بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ی کانادا، با حفظ شخصیت فدرال، دوزبانه و چندفرهنگی این کشور» تعریف کرده است. در نتیجه، یک گروه از افرادی که می‌توانند به کانادا مهاجرت کنند، افراد شاغل در فعالیت‌های فرهنگی هستند.

بهترین مشاغل برای مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی 

فعالیت های فرهنگی ، هنری و ورزشی شامل شغل هایی می شوند که عموما به عنوان بخشی از زمینه های فرهنگی، هنری و ورزشی کانادا به شمار می آیند. مثال های چنین شغل هایی شامل موارد زیر می شوند:

سرمایه مورد نیاز برای مهاجرت خود اشتغالی

یکی از قوانین مهاجرت به کانادا  برای مهاجرت خود اشتغالی این است که شما با سرمایه ای که در حساب بانکی خود دارید نشان دهید هزینه شش ماه اول زندگی خود را می توانید تامین کنید. یکی از معیار های اصلی این کشور برای پذیرش این است که نشان دهید می توانید روی پای خود بایستید و نیایزی به کمک مالی دولت کانادا ندارید.

هزینه مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی

با پرداخت هزینه اخذ ویزای کانادا و دریافت ویزای خوداشتغالی کانادا شما می توانید خانواده را با خود ببرید اما به شرطی که هزینه 6 ماه اولیه زندگی به ازای هر نفر در حسابتان باشد. دولت کانادا مطمئن شود که شما از پس هزینه های خود بر میایید

سیستم امتیازبندی مهاجرت به کانادا از طریق خوداشتغالی

افرادی که از طریق برنامه مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی اقدام می کنند به طرز متفاوتی ارزیابی می شوند.

جهت قبول شدن در مهاجرت از طریق خود اشتغالی ، متقاضیان ابتدا باید با مفاهیم کلماتی مانند سرمایه گذاری در کانادا ، کارآفرین یا شخص خود اشتغال آشنا شوند که این تعاریف توسط سازمان مهاجرت، پناهندگی کانادا ارائه شده اند. افراد شاغل در کسب و کار بر اساس پنج عامل موثر در گزینش ارزیابی می شوند:

انتخاب فرد بر اساس مدارک ارائه شده توسط متقاضی و ارزیابی امتیاز او طبق هر کدام از معیار های گزینش می باشد. هر عامل موثر در گزینش معیاری بسیار خاص داشته و امتیازات داده شده به هر کدام از این موارد به صورت سالانه تنظیم می شوند.

[gallery_type] => 0 [raw_description] =>    برنامه افراد خود اشتغال کانادا کسانی را شامل می شود که سابقه ای مرتبط با فعالیت های ورزشی، فرهنگی و هنری دارند. متقاضیان باید قصد و توانایی ایجاد کسب و کاری را داشته باشند که حداقل برای خود آن ها اشتغال ایجاد کند. همچنین، متقاضیان باید همکاری قابل توجهی در فعالیت های فرهنگی ، هنری یا ورزشی داشته باشند. [price] => رایگان [aux_price] => 0 [Prod_Net_Price] => [Prod_Gross_Net_Price] => [Prod_Vat] => [Brand_Title] => [availability_onhand] => 0.000 [capacity_onhand] => 0.000 [price_gross] => 0 [price_discount] => 0 [priceGrossWithoutFormat] => [Prod_Max_Request_Count] => 1000 [priceWithoutFormat] => 0 [priceWithoutFormat2] => 0 [aux_1] => [aux_2] => [Is_Package] => 0 [file_attach] => [file_title] => [image] => http://visaonline.ir/files/80713/Product_Image/img_1607433949.png [rate] => 0 [available] => 1 [onhand] => 0 [voted] => 0 [download] => 0 [sales] => 0 [reshare] => 0 [like] => 0 [view] => 138 [is_liked] => [review] => برنامه خوداشتغالی فدرال کانادا سیستم مهاجرت کانادا هم پذیرای فرهنگ‌های مختلف است. قانون مهاجرت کانادا یکی از اهداف این قانون را «توسعه و تقویت بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ی کانادا، با حفظ شخصیت فدرال، دوزبانه و چندفرهنگی این کشور» تعریف کرده است. در نتیجه، یک گروه از افرادی که می‌توانند به کانادا مهاجرت کنند، افراد شاغل در فعالیت‌های فرهنگی هستند. بهترین مشاغل برای مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی  فعالیت های فرهنگی ، هنری و ورزشی شامل شغل هایی می شوند که عموما به عنوان بخشی از زمینه های فرهنگی، هنری و ورزشی کانادا به شمار می آیند. مثال های چنین شغل هایی شامل موارد زیر می شوند: کتابداران ترمیم کنندگان و متصدیان موزه ها، کتابخانه ها و… متصدیان بایگانی مدارک متخصصان نویسندگی، ترجمه و دیگر موارد مرتبط مولفان و نویسندگان ویراستاران خبرنگاران مترجمان متون، مترجمان حضوری و افراد مترجم اصطلاحات تخصصی بازیگران نمایشی و هنرمندان خلاق تولید کنندگان، کارگردانان، طراحان رقص و مشاغل مرتبط رهبران ارکستر، آهنگسازان و تنظیم کنندگان موسیقی دانان و خوانندگان رقصندگان بازیگران و کمدین ها نقاشان، مجسمه سازان و دیگر هنرمندان هنر های تجسمی شغل های فنی در کتابخانه ها، آرشیو های عمومی، موزه ها و گالری های هنری متخصصان بایگانی عمومی و کتابخانه شغل های فنی مرتبط با موزه ها و گالری های هنری عکاسان، متخصصان هنر های گرافیکی و همچنین مشاغل فنی و هماهنگی در حوزه تصاویر متحرک، رسانه و هنر های نمایشی طراحان خلاق و افراد هنرمند در زمینه صنایع دستی طراحان گرافیک و تصویرگران طراحان داخلی و افراد متخصص در زمینه دکوراسیون داخلی طراحان خلاق در زمینه تئاتر، مد، نمایش و دیگر موارد صنعت گران و متخصصان صنایع دستی الگوسازان در زمینه منسوجات و محصولات چرم و خز ورزشکاران، مربیان، داوران و مشاغل مرتبط ورزشکاران مربیان مقامات ورزشی رسمی و داوران رهبران عکاسان اپراتور های دوربین های فیلم برداری و حوزه فیلم متخصصان هنرهای گرافیکی متخصصان رسانه متخصصان فیلم برداری و ضبط صدا مربیان و رهبران برنامه های تفریحی، ورزشی و تناسب اندام دیگر مشاغل تخصصی و همکاری در زمینه های تصاویر متحرک، رسانه و هنر های نمایشی مشاغل حمایتی در زمینه های تصاویر متحرک، رسانه، عکاسی و هنر های نمایشی گویندگان و دیگر اجرا کنندگان گویندگان و دیگر افراد متخصص در زمینه رسانه دیگر ارائه دهندگان سرمایه مورد نیاز برای مهاجرت خود اشتغالی یکی از قوانین مهاجرت به کانادا  برای مهاجرت خود اشتغالی این است که شما با سرمایه ای که در حساب بانکی خود دارید نشان دهید هزینه شش ماه اول زندگی خود را می توانید تامین کنید. یکی از معیار های اصلی این کشور برای پذیرش این است که نشان دهید می توانید روی پای خود بایستید و نیایزی به کمک مالی دولت کانادا ندارید. هزینه مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی با پرداخت هزینه اخذ ویزای کانادا و دریافت ویزای خوداشتغالی کانادا شما می توانید خانواده را با خود ببرید اما به شرطی که هزینه 6 ماه اولیه زندگی به ازای هر نفر در حسابتان باشد. دولت کانادا مطمئن شود که شما از پس هزینه های خود بر میایید سیستم امتیازبندی مهاجرت به کانادا از طریق خوداشتغالی افرادی که از طریق برنامه مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی اقدام می کنند به طرز متفاوتی ارزیابی می شوند. جهت قبول شدن در مهاجرت از طریق خود اشتغالی ، متقاضیان ابتدا باید با مفاهیم کلماتی مانند سرمایه گذاری در کانادا ، کارآفرین یا شخص خود اشتغال آشنا شوند که این تعاریف توسط سازمان مهاجرت، پناهندگی کانادا ارائه شده اند. افراد شاغل در کسب و کار بر اساس پنج عامل موثر در گزینش ارزیابی می شوند: مهارت در زبان انگلیسی و یا فرانسوی تحصیلات سابقه کار سن سازگاری انتخاب فرد بر اساس مدارک ارائه شده توسط متقاضی و ارزیابی امتیاز او طبق هر کدام از معیار های گزینش می باشد. هر عامل موثر در گزینش معیاری بسیار خاص داشته و امتیازات داده شده به هر کدام از این موارد به صورت سالانه تنظیم می شوند. [expire] => [weight] => [unit_title] => [dislike] => 0 [prod_code] => [lead_time] => [drive] => [attrib_tags] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [tags] => Array ( [Result] => Array ( [0] => Array ( [id] => 53872 [link] => /store/tags/search/53872 [title] => کانادا ) [1] => Array ( [id] => 54049 [link] => /store/tags/search/54049 [title] => خدمات اقامت ) [2] => Array ( [id] => 54051 [link] => /store/tags/search/54051 [title] => اقامت از طریق کارآفرینی ) [3] => Array ( [id] => 54052 [link] => /store/tags/search/54052 [title] => اقامت از طریق تخصص ) ) ) [attributes] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [assoc_attributes] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [gallery] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [comments] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [total_comments] => 0 [my_comment] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [evaluations] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [producer] => Array ( [id] => [title] => ) [create_date] => 1399/10/02 [Is_Bulk] => 0 [Packing_Weight] => [orgs] => Array ( [0] => Array ( [Org_Product_ID_PK] => 38290 [Org_ID_FK] => 5332 [Gen_Prod_ID_FK] => 110776 [Org_Title] => تعطیلات رویایی [Org_priority] => 1 [Org_Prod_Role] => 3 [Org_Supplier_Role] => 1 [Status] => 1 [Can_Edit_Prod] => [Can_sale_Prod] => [Avg_price] => [Min_Price] => [Max_price] => [Lead_Time] => 1 [Lot_Size] => 1 [Internal_Prod_Code] => [Capacity] => 0.000 [Max_Order] => 1000 [Min_Order] => 1 [Prod_Price] => 0 [Tax_Price] => 0 [Gross_Tax_Price] => 0.000 [Prod_Gross_Price] => 0 [Aux_Price] => 0.000 [Unit_Title] => ) ) [group] => Array ( [id] => [title] => ) [create_time] => 13:14 [create_ago] => 1399/10/02 13:14 [dashboard] => Array ( ) [isSpecialOffer] => 0 [TagsAndArribs] => Array ( [tags] => Array ( [0] => Array ( [id] => 0 [title] => [label] => [group] => [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 53872 [tag_name] => کانادا [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [1] => Array ( [tag_id] => 54049 [tag_name] => خدمات اقامت [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [tag_id] => 54051 [tag_name] => اقامت از طریق کارآفرینی [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [tag_id] => 54052 [tag_name] => اقامت از طریق تخصص [parent_name] => [parent_id] => 0 ) ) ) ) [attributes] => Array ( ) ) [Prod_Tags] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 53872 [tag_name] => کانادا [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [1] => Array ( [tag_id] => 54049 [tag_name] => خدمات اقامت [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [tag_id] => 54051 [tag_name] => اقامت از طریق کارآفرینی [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [tag_id] => 54052 [tag_name] => اقامت از طریق تخصص [parent_name] => [parent_id] => 0 ) ) [image_info] => Array ( [width] => 1030 [height] => 1030 ) [image_resize] => /tmp/images/2a3765d7facdc8e8710a13eaad4090f0.png [image_thumb] => /tmp/images/d8b362f6a9c76c41cab6e665d6dfecb4.png ) ) 1
انتخاب کالاهای بیشتر